Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

KONKURS FOTOGRAICZNY

04.04.2013

Dział: wydarzenia, kategoria: Inne

KONKURS FOTOGRAICZNY

Miejsce: Oleśnica

Data: 2013-04-04

Czas: 6 m-c

Stowarzyszenie „Lepsze Relacje Pomiędzy Ludźmi i Psami” ogłasza konkurs fotograficzny.

Każdy może sfotografować swojego psa i zgłosić do konkursu. Jury wybierze najlepsze fotografie, które ozdobią kalendarz na 2014 rok. Termin nadsyłania zdjęć mija 30 września 2013 r. (adres: stowarzyszenie.olesnica@gmail.com).

Pieniądze ze sprzedaży kalendarza zostaną przekazane na pokrycie kosztów ogrodzenia wybiegu dla psów, który powstanie w naszym mieście. 

Regulamin konkursu poniżej:

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie “Lepsze relacje pomiędzy Ludźmi i Psami”
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Tematyka konkursu dotyczy psów.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie stowarzyszenia oraz członkowie ich rodzin.
 7. Każdy może wysłać nie więcej niż  3 zdjęcia w formie cyfrowej. Prace w formacie JPG o wymiarach  minimum 1900 x 1422pikseli należy nadsyłać na adres stowarzyszenie.olesnica@gmail.com w formie załączników do maila. Mail musi być zatytułowany KONKURS FOTOGRAFICZNY.
 8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i  zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, intrenecie oraz telefonach komórkowych.
 9. W treści maila należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, imię fotografowanego psa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują prawa autorskie do nadesłanych prac.
 11. Zdjęcia należy nadsyłać od 1.04. do 30.09. 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.10.2013
 12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.
 16. Nagrodą w konkursie jest publikacja zwycięskich zdjęć w kalendarzu na rok 2014. Kalendarz będzie wydany przez Stowarzyszenie a cały zysk z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na ogrodzenie miejskiego wybiegu dla psów w Oleśnicy.

 

AUTOR

Stowarzyszenie "Lepsze relacje pomiędzy Ludźmi i Psami"

Stowarzyszenie "Lepsze relacje pomiędzy Ludźmi i Psami"

OCEŃ WPIS

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.