Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

Ogłoszenie Dobrej Widawy

14.01.2014

Dział: artykuły, kategoria: Inne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69 ogłasza nabór na stanowisko Asystenta ds. administracji i promocji.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
- Wykształcenie średnie lub wyższe,
- Staż pracy: minimum 1 rok lub doświadczenie w LGD (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat, itp.),
- Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
- Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Office Picture Manager,
- Podstawy znajomości aktów prawnych dotyczących działalności LGD i wdrażania LSR,
- Podstawy znajomości funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- Umiejętność redagowania i edytowania tekstów,
- Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
- Dyspozycyjność,
- Umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
- Umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
- Umiejętność sprawnej komunikacji.
WYMAGANIA POŻĄDANE:
- Wykształcenie średnie lub wyższe (administracyjne, ekonomiczne, zarządzanie, marketing, dziennikarstwo lub kierunki społeczne, lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków),
- Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013,
- Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej,
- Doświadczenie w zakresie promocji organizacji i kontaktów z mediami, znajomość rynku mediów,
- Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych,
- Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,
- Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
- Doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE,
- Kreatywność,
- Odporność na stres.
OBOWIĄZKI OGÓLNE:
- Przestrzeganie prawa, w szczególności znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD,
- Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących LGD, z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy,
- Wykonywanie zadań Biura LGD sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
- Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym (ustawa
o ochronie danych osobowych i informacji nie jawnych),
- Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami podwładnymi, współpracownikami,
- Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
- Przestrzeganie Regulaminu Biura,
- Staranne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego,
- Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
- Ochrona mienia Biura przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem itp. oraz przejawianie troski o jego właściwe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,
- Przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym uchwał Zarządu i Walnego zgromadzenia oraz Rady dotyczących zagadnień LGD,
- Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia.
OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE
- Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ,
- Przygotowanie pism zleconych przez Dyrektora Biura,
- Referowanie i rejestracja korespondencji,
- Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje i prac Zarządu,
- Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD
i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
- Przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
- Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i innych dokumentów wymaganych
w projektach,
- Monitorowanie podpisywania i realizacji umów i innych dokumentów przewidzianych dla organów LGD,
- Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
- Koordynowanie projektów współpracy,
- Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
- Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności
z warunkami Umów o pomoc,
- Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
- Realizacja projektów Stowarzyszenia w ramach PROW,
- Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
- Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
- Przygotowanie dokumentacji dla Zarządu, Rady i Walnego Zgromadzenia oraz organu kontroli (uchwał, sprawozdań itp.),
- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
- Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,
- Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu,
- Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z wdrażaniem LSR i działalnością LGD,
- Udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia,
- Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
- Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
- Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
- Udzielanie obiektywnych informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
- Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
- Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
- Przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów,
- Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
- Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
- Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
- Prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu,
- Przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR,
- Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia ustawy) związane z realizacją projektu,
- Składanie sprawozdań Dyrektorowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań,
- Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia w ramach PROW,
- Wyszukiwanie konkursów wyróżniających LGD Dobra Widawa,
- Realizacja i organizacja spraw bieżących Biura Stowarzyszenia,
- Realizacja i organizacja spraw bieżących Biura Stowarzyszenia, udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia,
- Wykonanie zadań związanych z PROW,
- Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w zakresie PROW,
- Odbieranie korespondencji i dokumentów księgowych.
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
Umowa o pracę.
KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginał lub kserokopia za zgodność z oryginałem),
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69 Z DOPISKIEM: "Nabór na Asystenta ds. administracji i promocji" w terminie od 23 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.. Liczyć się będzie data wpływu oferty do biura LGD.


Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia umiejętności praktycznych.


Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie. Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.


Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

AUTOR

redaktor

redaktor

OCEŃ WPIS

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.