Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

Gwarancje dla Młodzieży

14.02.2014

Dział: artykuły, kategoria: Inne

Gwarancje dla Młodzieży

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przygotowuje się do realizacji projektów w ramach Gwarancji dla Młodzieży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wsparcie w ramach projektów będzie adresowane przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, czyli młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

- Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony
w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.  –  informuje Agnieszka Miecznik, Starszy Specjalista ds. programów i projektów europejskich.

Działania będą się koncentrować w dwóch obszarach. Pierwszy z nich zakłada aktywizację społeczno-zawodowa osób młodych w wieku 15-17 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających problemy z odnalezieniem się na rynku pracy
i usamodzielnieniem się. Celem projektu w tym obszarze będzie objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych. W obszarze tym zaplanowano następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe, kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem,   nauka aktywnego poszukiwania pracy.

Drugi z obszarów zakłada aktywizację zawodową osób młodych w wieku 18-24 lat, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. Celem wsparcia w tym obszarze będzie objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi 
i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.  W drugim obszarze  zaplanowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, konsultacji psychologicznych, pedagogicznych lub inne konsultacji specjalistycznych, szkoleń zawodowych, kursu prawa jazdy kat. B, staży  zawodowych u pracodawców, wsparcia zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy), nauki aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miejscowości będą mogły skorzystać
z indywidualnego wsparcia tutora, wsparcia mobilności geograficznej oraz treningu umiejętności społecznych.

Wsparcie w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” będzie bezpłatne.

Szczegółowe informacje: www.ckiw-olesnica.ohp.pl ( w zakładce Projekty)

AUTOR

CKiW OHP w Oleśnicy

CKiW OHP w Oleśnicy

OCEŃ WPIS

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.